POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Przyjazny Kraj z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000465726, NIP: 525-26-10-574, REGON: 360826801 („Administrator” bądź „Fundacja”).

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Fundacja Przyjazny Kraj, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa lub e-mail: kontakt@przyjaznykraj.pl.

 1. Przetwarzanie danych osobowych.
 2. Kontrahenci i przedstawiciele kontrahentów – celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i/lub realizacja umowy. Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów i osób przez nich wskazanych następuje w celu zawarcia lub wykonania umowy bądź na podstawie uzasadnionego interesu Administratora tj. umożliwieniu komunikacji z kontrahentem i wykonywanie umowy z kontrahentem, który jest osoba prawną. Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy, stanowisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, dane osoby kontaktowej.
 3. Osoby kontaktujące się z Fundacją Przyjazny Kraj – celem przetwarzania danych osobowych jest komunikacja z osobami zainteresowanymi działalnością Fundacji i kontaktem z nią. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu komunikacji, ewentualnego nawiązania relacji z osoba kontaktującą się, udzielenie niezbędnych informacji. Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu oraz inne informacje podane przez osobę kontaktującą się z Fundacją.
 4. Zaproszenia i informacje – celem przetwarzania danych osobowych jest komunikacja z odbiorcami, przesyłanie raportów i opracowań, przesyłanie zaproszeń na organizowane wydarzenia, korespondencja na temat bieżącej działalności Fundacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą bądź uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu działań marketingowych, utrzymywaniu relacji z osobami, których dane dotyczą, jak również udzielaniu im niezbędnych informacji. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, jej wyrażenie ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne w celu umożliwienia wysyłki korespondencji oraz kontaktu. Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, miejsce pracy/organizacja/firma, stanowisko.
 5. Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Fundację Przyjazny Kraj – celem przetwarzania danych jest uczestnictwo w konferencjach/panelach i innych wydarzeniach realizujących cele statutowe Fundacji. Celem przetwarzania danych osobowych jest udział w wydarzeniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwienia osobom zainteresowanym możliwości uczestnictwa w wydarzeniu. Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, miejsce pracy/organizacja/firma, stanowisko.
 6. Darczyńcy – celem przetwarzania danych jest pozyskanie darowizn, zawarcie i wykonanie stosownych umów zgodnych z przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu otrzymania, zaksięgowania i korzystania z darowizn przez Fundację. Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, numer rachunku bankowego.
 7. Okres przechowywania danych osobowych

W zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych Administrator przechowuje dane osobowe:

 • tak długo, jak będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa,
 • tak długo, jak to wynika z wiążącej umowy,
 • tak długo, jak posiada na to zgodę osoby, której dane dotyczą,
 • tak długo, jak jest to dla Administratora konieczne celem ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartymi umowami lub z przetwarzaniem danych osobowych.
 1. Udostępnianie danych osobowych

Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępniane podmiotom trzecim, w szczególności zaś dostawcom usług technicznych (np. dostawcom usług IT), organizacyjnych, prawnych i doradczych, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z jego poleceniem.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym w celu dokonania profilowania.

 1. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowej ani do państw trzecich znajdujących się poza obszarem EOG.

 1. Prawa osoby, której dotyczą dane

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane są przetwarzane przysługuje (odpowiednio) prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania przetwarzanych danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia przetwarzanych danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 1. Źródło pozyskania danych osobowych

Jeżeli dane osobowe otrzymane zostały od podmiotów innych, aniżeli osoba, której dotyczą, oznacza to, iż zostały otrzymane od naszych kontrahentów, darczyńców, członków władz statutowych, z mediów społecznościowych, Internetu lub innych publicznie dostępnych źródeł.