Cele Fundacji

O Fundacji Przyjazny Kraj

 

Fundacja Przyjazny Kraj została powołana w 2013 r. przez prywatnych fundatorów: Piotra Rymaszewskiego, Grzegorza Stulgisa i Wojciecha Fabryckiego. To organizacja pozarządowa, która w celach statutowych posiada m.in. prowadzenie badań i analiz dotyczących systemów regulacyjnych i ekonomicznych, promowanie wolności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości, działalność edukacyjną, podejmowanie działań wspierających rozwój aktywności obywatelskiej i społecznej, wzrost efektywności działania instytucji państwowych i samorządowych.

 

Prezesem zarządu Fundacji jest Tomasz Prusek. W Radzie Fundacji zasiadają: Piotr Rymaszewski (Przewodniczący), Wojciech Fabrycki, Grzegorz Stulgis i Maciej Bukowski. Fundatorzy oraz władze Fundacji nie są powiązani z działalnością polityczną, nie piastują stanowisk w administracji rządowej ani samorządowej. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Dotychczas Fundacja wsparła m.in. powstanie raportów „Wiatr w żagle. Obywatelska strategia dla polskiego rynku kapitałowego”, „Poryw i flauta. Jak giełda napędza polską gospodarkę”, „Zrozumiały i prosty VAT” przygotowanych przez Instytut WiseEuropa.

 

Zarząd Fundacji

Prezes zarządu Tomasz Prusek

 

 

Tomasz Prusek (1971 r.). Dziennikarz-politolog, absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia doktoranckie w Międzywydziałowym Zakładzie Studiów Amerykańskich UJ.

 

Prezes Fundacji Przyjazny Kraj, która w celach statutowych posiada m.in. prowadzenie badań i analiz dotyczących systemów regulacyjnych i ekonomicznych, promowanie wolności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości, działalność edukacyjną, podejmowanie działań wspierających rozwój aktywności obywatelskiej i społecznej, wzrost efektywności działania instytucji państwowych i samorządowych.

 

Wieloletni dziennikarz działu gospodarczego „Gazety Wyborczej”, gdzie od 1992 r. pisał w o giełdzie papierów wartościowych, ofertach publicznych, prywatyzacji, nadzorze finansowym, prawie rynku kapitałowego i corporate governance. Przez ostatnie trzy lata (do stycznia 2017) był wiceszefem działu gospodarczego.

 

Laureat nagród i wyróżnień dziennikarskich: Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego), redakcji „Rzeczpospolitej” i Coopers&Lybrand (wyróżnienie w konkursie „Kierunki rozwoju gospodarki polskiej do 2005 r.), Business Centre Club („Ostre Pióro” za propagowanie edukacji ekonomicznej), Citibank Handlowego we współpracy z Uniwersytetem Columbia (II nagroda w „Citigroup Journalistic Excellence Award), Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego (nagroda „Skrzydlaty FERK”),  Fundacji Batorego (nagroda specjalna w konkursie „Tylko ryba nie bierze?” za tekst „Piszę, więc nie gram”), Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (honorowe wyróżnienie w konkursie o Nagrody SDP w 2007 r.).

 

W konkursach Grand Press 2003 i 2012 nominowany w kategorii dziennikarstwo specjalistyczne za teksty „Raz, dwa, trzy, hossa jak się patrzy” i „Pigułki na wrogie przejęcie”. W 2005 r. nominowany do tytułu „Osobowość Rynku Finansowego i Kapitałowego 2005 r.”. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych uhonorowało go tytułem Dziennikarza Roku 2011. W 2015 znalazł się wśród kilku laureatów plebiscytu „Ludzie i instytucje rynku finansowego 2015” zorganizowanego przez CFA Society Poland i gazetę giełdy „Parkiet”

 

Autor powieści o kulisach rynku kapitałowego „K.I.S.S.” wydanej w 2014 r. przez Agora SA. Współautor książki „Regulowany rynek kapitałowy w Polsce. Początki” wydanej przez Fundację im. Lesława Pagi w 2016.

Rada Fundacji

Przewodniczący Rady Fundacji Przyjazny Kraj

 

Piotr Rymaszewski

 

Prezes Zarządu Octava SA, członek Board of Nominees Fondul Proprietatea z siedzibą w Rumunii oraz członek Rady Dyrektorów Digi Communications N.V. Prezes Zarządu Octava Asset Management sp. z o.o.
W przeszłości, członek licznych rad nadzorczych, członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera RP oraz doradca Ministra Finansów RP.
Piotr Rymaszewski jest absolwentem University of Pennsylvania i Cornell Law School w USA.

Członkowie Rady Fundacji Przyjazny Kraj

 

Grzegorz Stulgis

 

Karierę rozpoczął w 1996 r. jako analityk finansowy w Louisiana Department of Insurance, w latach 1996-2000 jako analityk finansowy, a następnie doradca inwestycyjny w Pekao Alliance TFI SA. Od 2000 r. do 2003 r. pracował jako doradca inwestycyjny w Credit Suisse Asset Management SA, a w latach 2000-2001 w PKO/Credit Suisse TFI SA. W latach 2003-2005 prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Esquire Stulgis Grzegorz, a od 2014 jest dyrektorem inwestycyjnym w TFI Capital Partners SA. Jest członkiem Rady Nadzorczej Stomil Sanok SA. (od 2004 r.), komplementariuszem spółek Grzegorz Stulgis S.K.A. (od 2010 r.) i Grzegorz Stulgis Nova S.K.A. (od 2013 r.)., członkiem Rady Nadzorczej Alumetal SA od 2003 r., a jej Przewodniczącym od 2008 r.
Ponadto jest członkiem Rady Fundacji Ukryte Talenty (od 2012 r.) i członkiem Rady Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu (od 2011 r.).
Grzegorz Stulgis ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość, jest również licencjonowanym doradcą inwestycyjnym.

Wojciech Fabrycki

 


Radca prawny specjalizujący się w prawie spółek, prawie cywilnym oraz transakcjach handlowych. Jest doradcą prawnym polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych m.in. w zakresie inwestycji kapitałowych i transakcji M&A. Działa również jako arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
Wojciech Fabrycki jest jednym z założycieli Fundacji Studnia Nadziei, finansującej budowę studni oraz instalacji sanitarnych w Afryce.

Maciej Bukowski

 

Doktor nauk ekonomicznych, prezes WiseEuropa. Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2013 prezes fundacji IBS. Jest współautorem wielu polskich dokumentów strategicznych (m.in. Plan Hausnera, Polska 2030 – wyzwania rozwojowe, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju do roku 2030, Polska 2030 – trzecia fala nowoczesności).
Maciej Bukowski jest kierownikiem projektów oraz autorem licznych komentarzy i artykułów prasowych dotyczących m.in. makroekonomii, polityki energetycznej, innowacyjności, systemu emerytalnego czy rynku pracy.

STATUT FUNDACJI

STATUT FUNDACJI

 

PRZYJAZNY KRAJ

 

(tekst jednolity z uwzględnieniem zmian z dnia 13 stycznia 2017 roku)

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Przyjazny Kraj, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Wojciecha Fabryckiego, Piotra Rymszewskiego, Grzegorza Stulgis, zwanych dalej „Fundatorami” na podstawie oświadczenia o ustanowieniu fundacji objętego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 25 marca 2013 r. przez Marcina Łaskiego, notariusza w Warszawie, Repertorium A Nr 3133/2013, sprostowanego protokołem notarialnym sporządzonym w dniu 16 kwietnia 2013 roku przez Marcina Łaskiego, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 4027/2013, a następnie zmienionego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 29 maja 2013 r. przez Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie, Repertorium A Nr 5373/2013, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z  1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.———-

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.—————————————————————————-

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.———————————————————————————

§ 4

 1. Fundacja może działać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.——————-
 2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.——————————————————
 3. Fundacja może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego po spełnieniu wymagań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536).——————————————————————————————
 4. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw sprawiedliwości.——

§ 5

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.—-
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmują Fundatorzy w drodze uchwały podjętej większością co najmniej 75% głosów, pod warunkiem, że w głosowaniu uczestniczyć będzie co najmniej 75% Fundatorów.—
 3. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. 1 powyżej i gdy Fundatorzy nie są zdolni do podjęcia uchwały w przedmiocie likwidacji, uchwałę o likwidacji może podjąć Rada Fundacji większością co najmniej 75% głosów, pod warunkiem, że w głosowaniu uczestniczyć będzie co najmniej 75% członków Rady Fundacji.
 4. Środki majątkowe pozostające po likwidacji Fundacji, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach zostaną przekazane na rzecz instytucji wskazanych w uchwale o likwidacji, których działalność odpowiada celom Fundacji.—————————————————————————————————————–

 

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Celem Fundacji są:————————————————————————————————–

 1. propagowanie wiedzy o konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i uniwersalnych prawach człowieka oraz o funkcjonowaniu instytucji państwowych i organów konstytucyjnych,——————————–
 2. wspieranie programów wspomagających wzrost efektywności i przejrzystości działania instytucji państwowych i samorządowych oraz organów konstytucyjnych,——————————————————–
 3. prowadzenie badań i analiz dotyczących kwestii wymiaru sprawiedliwości, systemowych, regulacyjnych i ekonomicznych ———————————————————————————————
 4. podejmowanie działań wspierających rozwój demokracji oraz świadomości i aktywności obywatelskiej i społecznej,—————————————————————————————————
 5. wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,——————————-
 6. wspieranie programów promujących wolność gospodarczą i rozwój przedsiębiorczości,———-
 7. wspieranie działalności edukacyjnej obejmującej cele Fundacji.————————————–

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele przez:——————————————————————————

 1. współpracę z innymi fundacjami i organizacjami pozarządowymi;———————————–
 2. pozyskiwanie finansowania na realizację celów Fundacji;———————————————
 3. prowadzenie konferencji i seminariów związanych z realizacją celów Fundacji,——————-
 4. publikacje materiałów i opracowań związanych z celami Fundacji,———————————-
 5. organizowanie środków finansowych (w tym zbiórek publicznych), które przeznaczone będą na realizację celów Fundacji,——————————————————————————————————
 6. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w kraju i za granicą – zainteresowanymi realizacją celów Fundacji,———————————————

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.—————————————————————————————————–

 

 

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 10.000,00 zł (dziesięciu tysięcy złotych), który wnoszą Fundatorzy w następujących częściach: ————————————————————————-

–        Wojciech Fabrycki – w kwocie 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych),———————————–

–        Piotr Rymaszewski – w kwocie 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych),———————————

–        Pan Grzegorz Stulgis – w kwocie 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych) ——————————-

oraz środki finansowe, papiery wartościowe, udziały w innych podmiotach oraz nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.————————————————————————————-

§ 10

Dochody Fundacji pochodzą z:————————————————————————————

 1. darowizn, spadków, zapisów,——————————————————————————
 2. dotacji i subwencji, środków publicznych lub grantów podmiotów krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych—————————————————————————————–
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,————————————————————-
 4. dochodów z majątku Fundacji,—————————————————————————-

§ 11

Wszystkie dochody mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność statutową Fundacji.————–

 

Rozdział IV

ORGANY FUNDACJI

§ 12

Organami Fundacji są:———————————————————————————————

 1. Rada Fundacji,———————————————————————————————–
 2. Rada Programowa,——————————————————————————————
 3. Zarząd Fundacji.———————————————————————————————

§ 13

Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym Fundacji.——————————————————
 2. Rada Fundacji składa się z nie mniej niż 3 członków.————————————————–
 3. Członków Rady Fundacji powołują Fundatorzy uchwałą podjętą zwykłą większością głosów, spośród kandydatów przedstawionych przez dotychczasowych Członków Rady Fundacji w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.——————————————————————————————————-
 4. Członkowie Rady Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani lub zawieszeni w wykonywanych czynnościach przez Fundatorów uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.————————————-
 5. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieoznaczony i pełnią funkcję do chwili wygaśnięcia mandatu na skutek odwołania, rezygnacji lub z innych przyczyn wskazanych w niniejszym statucie. Mandat członka Rady Fundacji nie wygasa w szczególności z dniem odbycia Zgromadzenia Rady Fundacji zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Fundacji za pierwszy ani każdy następny rok obrotowy pełnienia funkcji.
 6. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.————————————————–
 7. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jednego lub więcej Wiceprzewodniczących.
 8. Fundatorzy postanawiają, że pierwsza Rada Fundacji będzie składać się z trzech członków w osobach: Pan Grzegorz Stulgis, Pan Wojciech Fabrycki oraz Maciej Bukowski.——————————–
 9. Nie można łączyć członkowstwa w Radzie Fundacji z członkowstwem w Zarządzie Fundacji.—
 10. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.——————-
 11. Członkowie Rady Fundacji nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji żadnych wynagrodzeń.—————————————————————————————————————–
 12. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swoich funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów..————————————————————–
 13. Członkowstwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:—————————————————-
  1. odwołania przez Fundatorów,———————————————————————-
  2. złożenia pisemnej rezygnacji skierowanej do Fundatorów,————————————-
  3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,———————————————————
  4. śmierci członka Rady Fundacji.——————————————————————–

§ 14

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz na kwartał.—————————————————
 2. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący.————————————————
 3. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch członków Rady Fundacji lub członka Zarządu Fundacji. W przypadku braku zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, może ono być zwołane przez Wiceprzewodniczącego, który w takiej sytuacji ustala również jego porządek.———————————————————————————————–
 4. Raz do roku, nie poźniej niż 30 czerwca, odbywa się Zwyczajne Zgromadzenie Rady Fundacji. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Rady Fundacji powinno być:——————————————–
  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego Fundacji za poprzedni rok obrotowy,————————————————————–
  2. udzielenie członkom organów Fundacji absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków.
 5. Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w pkt 4, Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.——————-
 6. Posiedzenie Rady Fundacji powinny być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 7. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji może określić uchwalony przez nią Regulamin.——

§ 15

 1. Do zadań Rady Fundacji należy:————————————————————————–
 2. nadzór nad działalnością Fundacji,——————————————————————
 3. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Fundacji,—————————-
 4. podejmowanie uchwał w kwestii zmiany statutu, w tym celów dla realizacji których Fundacja została powołana,———————————————————————————————–
 5. powoływanie i tworzenie komitetów i komisji działających w ramach Fundacji,————–
 6. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,——————————–
 7. akceptacja rocznego planu finansowego Fundacji,————————————————
 8. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,—————————
 9. na wniosek Zarządu wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,—
 10. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji——-
 11. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji,—————————–
 12. Uchwały Rady Fundacji dotyczące pkt 1. b i c podejmowane są większością co najmniej 75% głosów oddanych. Pozostałe uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych.——
 13. Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do badania wszelkich dokumentów Fundacji, żądania od Zarządu i pracowników Fundacji wszelkich dokumentów i wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji, w tym m.in. dokumentów finansowych.——————————————————
 14. Rada Fundacji może podjąć uchwałę o przeznaczeniu w danym roku kalendarzowym określonej części pozyskanych środków na poczet kumulacji kapitału rezerwowego Fundacji, do wykorzystania w przyszłości na realizację celów Fundacji.———————————————————————————-

 

§ 16

Rada Programowa

 1. Rada Fundacji, na wniosek Zarządu i na mocy uchwały podjętej zwykłą większością głosów, może postanowić o powołaniu Rady Programowej, będącej organem doradczym Fundacji.——————————
 2. Rada Programowa składa się z nie mniej niż 3 członków. ———————————————
 3. Członków Rady Programowej powołuje, odwołuje i zawiesza Rada Fundacji uchwałą podjętą zwykłą większością głosów na podstawie rekomendacji Zarządu w tym zakresie.——————————————
 4. Członkowie Rady Programowej powoływani są na czas nieoznaczony i pełnią funkcję do chwili wygaśnięcia mandatu na skutek odwołania, rezygnacji lub z innych przyczyn. Mandat członka Rady Programowej nie wygasa w szczególności z dniem odbycia Zgromadzenia Rady Fundacji zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Fundacji za pierwszy ani każdy następny rok obrotowy pełnienia funkcji.—————————
 5. Do zadań Rady Programowej należy:———————————————————————
  1. wytyczanie strategicznych kierunków działalności Fundacji i sposobów realizacji celów Fundacji,
  2. wyrażanie opinii w kwestiach programowych sformułowanych przez Zarząd Fundacji lub Radę Fundacji,

§ 17

Zarząd

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Fundacji.
 2. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony i pełnią funkcję do chwili wygaśnięcia mandatu na skutek odwołania, rezygnacji lub z innych przyczyn. Mandat członka Zarządu nie wygasa w szczególności z dniem odbycia Zgromadzenia Rady Fundacji zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Fundacji za pierwszy ani każdy następny rok obrotowy pełnienia funkcji.————————————————————— .
 3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.—————————————————-
 4. Fundatorzy postanawiają, że pierwszy Zarząd Fundacji będzie jednoosobowy i powołują w jego skład Pana Piotra Rymaszewskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.—————————————–
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:————————————————————–
  1. odwołania przez Radę Fundacji,——————————————————————-
  2. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,——————–
  3. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,————–
  4. śmierci członka Zarządu.—————————————————————————
 6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji lub z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku prawnego. Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu należy do kompetencji Rady Fundacji..————

§ 18

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.————————
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:————————————————————–
 3. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Fundacji,
 4. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji wraz z planami finansowymi, i przedkładanie ich do akceptacji Rady Fundacji,————————————————————————–
 5. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,——————————————————-
 6. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków przeznaczanych na wynagrodzenia pracowników Fundacji,———————————————————————————————-
 7. zawieranie umów doradczych i o współpracy z innymi organizacjami społecznymi oraz doradczymi,
 8. przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji i dotacji,—————————————-
 9. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, ———
 10. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za poprzedni rok do dnia 31 marca każdego roku.———————————————————-
 11. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.—————————————————-
 12. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.————————-
 13. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

Rozdział V

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 19

 1. W przypadku, gdy Zarząd Fundacji jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie. W przypadku, gdy Zarząd Fundacji liczy dwóch lub więcej członków, do składania oświadczeń w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 2. W sprawach dotyczących nieuwzględnionego w planie finansowym rozporządzenia prawem majątkowym, poniesienie wydatków lub zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymagana jest zgoda Rady Fundacji wyrażona w formie uchwały, z tym, że zgoda Rady Fundacji w szczególnych wypadkach może dotyczyć budżetu projektu, na który składać się będzie wiele jednorazowych wydatków przekraczających łącznie 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Niedopuszczalne jest:———————————————————————————————–

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,——-
 2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,———————————————————-
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,——————————————————————————————
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.”—————————————————————————————————-